Taken Stichting Vrienden van de Daklozen overgenomen door Dullertsstichting

Taken en vermogen overgenomen

De Stichting Vrienden van de Daklozen (hierna: Stichting VvdD) is tot de conclusie gekomen dat de continuïteit van de stichting VvdD beter is gewaarborgd indien de taken en de middelen zouden worden overgenomen door een grotere en professionelere stichting. De Stichting VvdD is daarom in overleg getreden met de in Arnhem gevestigde Dullertsstichting. De Dullertsstichting (zie www.dullertsstichting.nl) is een professioneel geleide goede doelen organisatie en bestaat sinds 1882. De Dullertsstichting is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).

De Dullertsstichting is bereid gevonden om de taken en het gevormde vermogen van de Stichting VvdD over te nemen. De overdracht heeft in oktober 2015 plaatsgevonden. Met de Dullertsstichting is afgesproken dat de werkzaamheden van de Stichting VvdD ongewijzigd zullen worden voorgezet overeenkomstig haar doelstelling.

Dank

De Stichting VvdD is veel dank verschuldigd aan iedereen die de stichting in de afgelopen jaren in financiële zin heeft ondersteund, waardoor het werk van de stichting mogelijk werd.

Wij zijn ervan overtuigd dat bij de Dullertsstichting het opgebouwde vermogen in goede handen is.

Historie

De Stichting VvdD is in 2004 ontstaan om de Stichting Kruispunt (dagopvang) en Stichting Stoelenproject De Duif (nachtopvang gedurende de wintermaanden) financieel te ondersteunen. De Stichting VvdD is ontstaan uit een samengaan van de afzonderlijke ondersteunende vriendenstichtingen.

De Stichting VvdD heeft ook altijd ander initiatieven op het gebied van welzijn en resocialisatie van dak- en thuislozen in Arnhem en omgeving ondersteund.

De Stichting VvdD heeft altijd aan eigen fondsenwerving gedaan. Vele donateurs en kerkelijke instellingen hebben de stichting VvdD in het verleden financieel ondersteund.

Giften en donaties

Indien u in de toekomst de daklozen in Arnhem wilt blijven ondersteunen kan dat door rechtstreekse ondersteuning van de Stichting Kruispunt (zie www.stichtingkruispunt.nl) of van de stichting  Stoelenproject De Duif (zie www.stoelenprojectdeduif.nl) . Beide stichtingen zijn aangemerkt als ANBI.

Wij verwijzen u naar hun websites, waar meer informatie te vinden is.

Nadere informatie

Nader informatie is te verkrijgen bij Ton Lekkerkerker, bestuurslid op 026-365 55 47 of via ton.lekkerkerker@upcmail.nl